ดาวน์โหลดเอกสาร

Logo

ชื่อเอกสาร

Chiang Mai Rajabhat University AI

Chiang Mai Rajabhat University PNG

Logo International College, Chiang Mai Rajabhat University AI

Logo International College, Chiang Mai Rajabhat University PNG

Logo International College, Chiang Mai Rajabhat University 10 Years Anniversary AI

Logo International College, Chiang Mai Rajabhat University 10 Years Anniversary PNG

สำหรับนักศึกษา

ชื่อเอกสาร  

ตัวอย่างรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Example Report)

  | 

ใบลาสำหรับนักศึกษา (Student Absence Request)

  | 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คำร้องทั่วไป / General Request Form

คำร้องขอเลื่อนสอบ / Request for Examination Postponement

คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา (Request for changing student’s status)

  | 

คำร้องขอย้ายสาขาวิชา (Request for transferring to a new program)

  | 

คำร้องขอโอนผลการเรียน (Request for transferring grading results / course exemption)

  | 

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Request for changing personal information)

  | 

คำร้องขอลาพักการเรียน /รักษาสถานะภาพ (Study suspension / maintaining studentship)

  | 

คำร้องขอลาออก (Request for resignation)

  | 

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (Request for academic documents)

  | 

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (Request for transferring to another institute)

  | 

คำร้องขอรหัสผ่าน (Request for a password)

  | 

คำร้องขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ

ใบสมัครเรียนวิทยาลัยนานาชาติ (Application for Admission)

 

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ใบลา (Request Form for Leave)

  | 

ใบขออนุญาตถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร (Copy Request Form)

  | 

แบบฟอร์มแจ้งความจำนง ขอดูหรือขอข้อมูล จากกล้องวงจรปิด (CCTV request form)

  | 

ใบสมัครอาจารย์ (Teacher Application Form)

 

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ (Part Time Teacher Application Form)

 

แบบฟอร์มขออนุญาตไปปฏิบัติงานราชการ

  | 

แบบรายงานภาระงานอาจารย์ประจำ

  | 

แบบฟอร์มขออนุญาตให้กำกับการสอบแทน

  |  

แบบฟอร์มแบบขออนุมัติเบิกวัสดุ

  |  

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน

 

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ-ขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างการลา

  |  

แบบฟอร์มรายงานผล โครงการ

แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 1

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 2

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 2

Fonts แห่งชาติ

 

ใบปะหน้าส่งเกรด / Grade Summary

 

แนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรกระดาษ