ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษา

ชื่อเอกสาร  

ใบลา

  | 

ใบขอเลื่อนสอบ / Request for Examination Postponement

คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา

  | 

คำร้องขอย้ายสาขาวิชา

  | 

คำร้องขอโอนผลการเรียน

  | 

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

  | 

คำร้องขอลาพักการเรียน /รักษาสถานะภาพ

  | 

คำร้องขอลาออก

  | 

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

  | 

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

  | 

คำร้องขอรหัสผ่าน

  | 

คำร้องขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ

 

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ใบลา

  | 

ใบขออนุญาตถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร / Copy Request Form

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ

  | 

ขออนุญาตไปปฏิบัติงานราชการ

  | 

ขออนุญาตให้กำกับการสอบแทน

  |  

แบบขออนุมัติเบิกวัสดุ

  |  

บันทึกข้อความ-ขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างการลา

  |  

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 1

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 2

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 2

Fonts แห่งชาติ