ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษา

ชื่อเอกสาร  

ใบลาสำหรับนักศึกษา (Student Absence Request)

  | 

คำร้องขอเลื่อนสอบ / Request for Examination Postponement

คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา

  | 

คำร้องขอย้ายสาขาวิชา

  | 

คำร้องขอโอนผลการเรียน

  | 

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

  | 

คำร้องขอลาพักการเรียน /รักษาสถานะภาพ

  | 

คำร้องขอลาออก

  | 

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

  | 

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

  | 

คำร้องขอรหัสผ่าน

  | 

คำร้องขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ

 

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ใบลา (Request Form for Leave)

  | 

ใบขออนุญาตถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร (Copy Request Form)

  | 

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ (Part Time Teacher Application Form)

 

แบบฟอร์มขออนุญาตไปปฏิบัติงานราชการ

  | 

แบบฟอร์มขออนุญาตให้กำกับการสอบแทน

  |  

แบบฟอร์มแบบขออนุมัติเบิกวัสดุ

  |  

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ-ขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างการลา

  |  

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 1

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 2

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 2

Fonts แห่งชาติ

 

แนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรกระดาษ