ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษา

ชื่อเอกสาร  

ตัวอย่างรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Example Report)

  | 

ใบลาสำหรับนักศึกษา (Student Absence Request)

  | 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คำร้องขอเลื่อนสอบ / Request for Examination Postponement

คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา (Request for changing student’s status)

  | 

คำร้องขอย้ายสาขาวิชา (Request for transferring to a new program)

  | 

คำร้องขอโอนผลการเรียน (Request for transferring grading results / course exemption)

  | 

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Request for changing personal information)

  | 

คำร้องขอลาพักการเรียน /รักษาสถานะภาพ (Study suspension / maintaining studentship)

  | 

คำร้องขอลาออก (Request for resignation)

  | 

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (Request for academic documents)

  | 

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (Request for transferring to another institute)

  | 

คำร้องขอรหัสผ่าน (Request for a password)

  | 

คำร้องขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ

ใบสมัครเรียนวิทยาลัยนานาชาติ (Application for Admission)

 

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ใบลา (Request Form for Leave)

  | 

ใบขออนุญาตถ่ายเอกสารที่ร้านถ่ายเอกสาร (Copy Request Form)

  | 

แบบฟอร์มแจ้งความจำนง ขอดูหรือขอข้อมูล จากกล้องวงจรปิด (CCTV request form)

  | 

ใบสมัครอาจารย์ (Teacher Application Form)

 

ใบสมัครอาจารย์พิเศษ (Part Time Teacher Application Form)

 

แบบฟอร์มขออนุญาตไปปฏิบัติงานราชการ

  | 

แบบฟอร์มขออนุญาตให้กำกับการสอบแทน

  |  

แบบฟอร์มแบบขออนุมัติเบิกวัสดุ

  |  

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ-ขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างการลา

  |  

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 1

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 2

Slide PowerPoint สำหรับต้อนรับ 2

Fonts แห่งชาติ

 

ใบปะหน้าส่งเกรด / Grade Summary

 

แนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรกระดาษ