ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษา

ชื่อเอกสาร  

ใบลา

  | 

คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา

  | 

คำร้องขอย้ายสาขาวิชา

  | 

คำร้องขอโอนผลการเรียน

  | 

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

  | 

คำร้องขอลาพักการเรียน /รักษาสถานะภาพ

  | 

คำร้องขอลาออก

  | 

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

  | 

คำร้องขอย้ายสถานศึกษา

  | 

คำร้องขอรหัสผ่าน

  | 

คำร้องขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ

  | 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ

  | 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ

  | 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สายวิชาการ

  | 

ขออนุญาตไปปฏิบัติงานราชการ

  | 

ขออนุญาตให้กำกับการสอบแทน

  |  

แบบขออนุมัติเบิกวัสดุ

  |  

บันทึกข้อความ-ขออนุญาตให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างการลา

  |