การจัดการธุรกิจการบิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

 

รหัสและชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:        
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
English: Bachelor of Business Administration Program  in Aviation Business Management (International Program)
 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
Full Title:        Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
ชื่อย่อ (ไทย):     บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
Abbreviation:  B.B.A. (Aviation Business Management)