ห้องประชุม (Meeting Room)


International College, Chiang Mai Rajabhat University | Telephone / Fax : +66 (0) 5388-5983 | E-mail : inter@cmru.ac.th