ภาษาจีนธุรกิจ

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

English:     Bachelor of Arts Program in Business Chinese

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):        ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย):         ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Arts   (Business Chinese)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.A.  (Business Chinese)

 

รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี