ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ
คำร้อง
PDF
1
  คำร้องขอย้ายสถานภาพ
ดาว์นโหลด สสว.1 คำร้องขอย้ายสถานภาพ (PDF)
2
  คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
ดาว์นโหลด สสว.2 คำร้องขอย้ายสาขาวิชา (PDF)
3
  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมหรือเรียนเกิน
ดาว์นโหลด สสว.3 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมหรือเรียนเกิน (PDF)
4
  คำร้องขอโอนผลการเรียน
ดาว์นโหลด สสว.4 คำร้องขอโอนผลการเรียน (PDF)
5
  คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
ดาว์นโหลด สสว.5 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน (PDF)
6
  คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
ดาว์นโหลด สสว.6 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน (PDF)
7
  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
ดาว์นโหลด สสว.7 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (PDF)
8
  คำร้องขอลาพักการเรียน / รักษาสถานภาพ
ดาว์นโหลด สสว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน / รักษาสถานภาพ (PDF)
9
  คำร้องขอลาออก
ดาว์นโหลด สสว.9 คำร้องขอลาออก (PDF)
10
  คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา
ดาว์นโหลด สสว.10 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (PDF)
11
  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
ดาว์นโหลด สสว.11 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (PDF)
12
  คำร้องขอรหัสผ่าน
ดาว์นโหลด สสว.12 คำร้องขอรหัสผ่าน (PDF)
13
  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ดาว์นโหลด สสว.13 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (PDF)
14
  คำร้องขอเลื่อนสอบ
ดาว์นโหลด สสว.14 คำร้องขอเลื่อนสอบ (PDF)
15
  คำร้องทั่วไป
ดาว์นโหลด สสว.15 คำร้องทั่วไป (PDF)
16
  คำร้องขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม
ดาว์นโหลด สสว.16 คำร้องขอเพิ่มจำนวนรับลงทะเบียนในรายวิชาที่มีจำนวนรับเต็ม (PDF)
17
  คำร้องเรียนร่วมข้ามหลักสูตร
ดาว์นโหลด สสว. 17 คำร้องเรียนร่วมข้ามหลักสูตร (PDF)