ข้อมูลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ
       
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 80 สาขา จำนวน 4,825 คน ใน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , หลักสูตรบัญชีบัณฑิต , เศรษฐศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
          ทั้งนี้ คำว่า “นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดให้เรียนในเวลาราชการหรือหากมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจ จัดให้เรียนนอกเวลาราชการด้วยก็ได้
          การรับเข้าเป็นนักศึกษา ผู้เข้าศึกษาต้องคุณสมบัติ ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี ) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
 
 
    ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 80 สาขา จำนวน 5,140 คน ใน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , หลักสูตรบัญชีบัณฑิต , เศรษฐศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต , หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
          ทั้งนี้ คำว่า “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดให้เรียนในวันหยุด ราชการหรือนอกเวลาราชการ หากมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจจัดให้เรียนในเวลาราชการด้วย ก็ได้
          การรับเข้าเป็นนักศึกษา ผู้เข้าศึกษาต้องคุณสมบัติ ดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี ) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548