ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
English:       Bachelor of Arts Program in English for International Communication(International Program)
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ) 
Full Title:            Bachelor of Arts (English for International Communication)
ชื่อย่อ (ไทย):      ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ)
Abbreviation:     B.A. (English for International Communication)
 
รูปแบบของหลักสูตร    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

ดาวน์โหลดหลักสูตร


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ - หลักสูตร พ.ศ. 2553)

รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
English:       Bachelor of Arts Program in English for International Communication(International Program)
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ) 
Full Title:            Bachelor of Arts (English for International Communication)
ชื่อย่อ (ไทย):      ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ)
Abbreviation:     B.A. (English for International Communication)
 
รูปแบบของหลักสูตร    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี