ผู้บริหาร

ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว

Anuwat Srikaew

คณบดี

พูนรัตน์ แสงหนุ่ม

Poonrat Sangnoom

รองคณบดี

วีระยุทธ เศรษฐเสถียร

Weerayuth Sethasathien

รองคณบดี

ภุสัสชิ กันทะบุผา

Phusatchi Kantabupha

รองคณบดี