ผู้บริหาร (Administrators)

ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว

คณบดี

ภุสัสชิ กันทะบุผา (อ.ตั้ม)

ผู้ช่วยคณบดี

กมลวัน สังสีแก้ว (อ.เมย์)

รองคณบดี

จิตติคุณ นิยมสิริ (อ.เจเจ)

รองคณบดี

คุณพิสิฐ หงษาครประเสริฐ

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน