ผู้ทรงคุณวุฒิ / Advisory Committee Members

Dr. Narong Tananuwat

Mr. Soraphob Chueadamrong

Mr. Anucha Damrongmanee

Mr. Pisit Hongsakornprasert