ผู้ทรงคุณวุฒิ (Advisory Committee Members)

Dr. Narong Tananuwat

Mr. Soraphob Chueadamrong

Mr. Anucha Damrongmanee