ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม

จิตติคุณ นิยมสิริ

Jittikhun Niyomsiri

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม

เจนจิรา อาษากิจ

Janejira Arsarkij

อาจารย์

กนกวรรณ พีรพงศ์เดชา

Kanokwan Peerapongdecha

อาจารย์

พิชาภพ พันธุ์แพ

Pichaphop Panphae

อาจารย์

ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล

Pharsinee Luangvisethgul

อาจารย์

Emanuele Guarnaccia

Emanuele Guarnaccia

อาจารย์

ภัทรศรี อินทร์ขาว

Patarasri Inkhao

อาจารย์