ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม (Innovative Business Management Department)

เจนจิรา อาษากิจ (อ.เจน)

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม

จิตติคุณ นิยมสิริ (อ.เจเจ)

อาจารย์

กนกวรรณ พีรพงศ์เดชา (อ.แป้ง)

อาจารย์

สุทธามณี ธนะบุญเรือง (อ.เมล่อน)

อาจารย์

ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ (อ.แนน)

อาจารย์

พิชญา มณีรัตน์ (อ.นุ่น)

อาจารย์

ภัทรศรี อินทร์ขาว (อ.ติ๊ก)

อาจารย์

แวววรรณ ละอองศรี (อ.จุ๋ม)

อาจารย์

วรัญญา ละอองศรี (อ.จุ๊บ)

อาจารย์

ฟิลลิปป์ ไฟร์เบิร์ก (Aj.Phill)

อาจารย์

ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล (อ.โมเม)

อาจารย์