ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (Languages and Creative Communication Department)

ธัญลักษณ์ คำพรหม (อ.แอน)

หัวหน้าภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

กมลวัน สังสีแก้ว (อ.เมย์)

อาจารย์

ตุลยนุสรญ์ สุภาษา (อ.ตุ้ย)

อาจารย์

ภุสัสชิ กันทะบุผา (อ.ตั้ม)

อาจารย์

เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ (อ.นก)

อาจารย์

ณัฎฐา ศศิธร (อ.โบ)

อาจารย์

กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ (อ.ย้ง)

อาจารย์

พัชราภรณ์ เชาวนพูนผล (อ.พัด)

อาจารย์

อนุสรา ศิริมงคล (อ.นุ้ย)

อาจารย์

ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์ (อ.พร้อม)

อาจารย์

ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ (อ.แตง)

อาจารย์

ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า (อ.เบ้น)

อาจารย์

คณินวรธันญ์ ไชยรบ (อ.อ๊อฟ)

อาจารย์

Qingya Li (อ.บัว)

อาจารย์

วีรวัส เลิศรมยานันท์ (วี)

อาจารย์

Mr.Asnawi (Nawi)

อาจารย์

Mr.Xiuyu Luo (Luo)

อาจารย์

Ms.Leah Herrera Palaypayon (ลีห์)

อาจารย์