บุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff)

ภัทรพร สุวรรณพูล (พี่นุ๊ก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ (พี่เอ)

นักวิชาการศึกษา

ศศิภา มหาดิลก (พี่ขวัญ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิมลพรรณ สมบูรณ์ชัย (พี่อุ้ม)

นักวิชาการพัสดุ

สุทธิพงษ์ อำภา (พี่โอ๋)

นักวิชาการศึกษา

คชาพล ทองเลิศ (พี่เจ้นท์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภัทรพงษ์ เรือนคำมา (อ.เทม)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ธัญลักษณ์ การดี (อ.แพร)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กิตติพัฒน์ ชาวพรหม (แฟ้ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป