การจัดการธุรกิจนานาชาติ

 

รหัสและชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:        
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
English: Bachelor of Business Administration Program  in International Business Management (International Program)
 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจนานาชาติ)
Full Title:        Bachelor of Business Administration (International Business Management)
ชื่อย่อ (ไทย):     บธ.บ. (การจัดการธุรกิจนานาชาติ)
Abbreviation:  B.B.A. (Global Business Management)