ประวัติความเป็นมา

          ในปี พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีนโยบายในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาและเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพและรับใช้สังคมและประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดโครงการการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อเป็นฐานในการเปิดหลักสูตรนานาชาติในอนาคต
 

          จากการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มีผู้สนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีมติให้จัดตั้งเป็น วิทยาลัยนานาชาติ อย่างเป็นทางการ ใน วันที่ 1 ธันวาคม 2552 และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการศึกษา และในการบริการนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศรวมทั้งนักศึกษา ต่างชาติอีกด้วย
 

          ในปีแรกของการดำเนินโครงการ วิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 183 คน
 

          ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร และได้เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ทั้ง 2 หลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ใน 2 สาขาวิชา คือ
 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ

3. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ