ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย

Date Post : 4/04/2560
Views : 114

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากชุดโครงการเมืองยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับย่อ ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ


แสดงความคิดเห็น