ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"

Date Post : 1/05/2560
Views : 802

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"

จำนวน 2 รุ่น

1. รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 และ

2. รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560


แสดงความคิดเห็น