Congratulations to our student , Mr Chanapat Penkrua to be cultural exchange student at California, USA from June 2017 - June 2018.

Date Post : 6/06/2560
Views : 727

Congratulations to our student , Mr Chanapat Penkrua, the English for International Communication 3rd year student. He is a part of university representatives to be cultural exchange student at California, USA from June 2017 - June 2018.

4 ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังโอวาทจากคณะผู้บริหาร ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 - 2561

---> เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเอื้องมอนไข่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 - 2561 เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ภาษาไทย ดนตรีล้านนาและศิลปะการแสดงล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชนนภัส เป็นเครือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ , นายนนทการ สุรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ , นางสาวอรยา อาจิณพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และนายพงค์พิพัฒน์ สมยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

---> ในโอกาสนี้ รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี , ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมให้โอวาทและแนวปฏิบัติตน โดยได้เน้นย้ำว่าการได้คัดเลือกในครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศไทย เดินทางไปเผยแพร่ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สร้างความประทับใจ ปฏิบัติตัวให้เหมาะสม และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

---> สำหรับโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถด้านภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยแล้ว ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าคอร์สฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดสรรค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


File Attached :

แสดงความคิดเห็น