ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560 / Announcement of Admission Exam Results Academic Year 2017

Date Post : 3/07/2560
Views : 1578

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและบันทึกประวัติเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว ทางเว็บไซต์ http://www.academic.cmru.ac.th/cmru_history/login.php

ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 และยื่นเอกสารรายงานตัวในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : ดาวน์โหลด

 


 

Announcement of Admission Exam Results Academic Year 2017

International College, Chiang Mai Rajabhat University

All students, please record your personal information to confirm your status via http://www.academic.cmru.ac.th/cmru_history/login.php on 4th – 5th July 2017 and follow the process of Documents Submission and Tuition Fee Payment on 6th July 2017 at the Office of the Registrar, Chiang Mai Rajabhat University from 9am – 12pm.

Check your name here: Download

P.s. The systems is in Thai, if you need help, please contact the International College Office. Call 053-885983 or 0951451983

 


แสดงความคิดเห็น