วิทยาลัยนานาชาติจัดอบรม เรื่องแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โดย ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น

Date Post : 27/10/2560
Views : 185

วิทยาลัยนานาชาติจัดอบรม เรื่องแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 29 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการอบรม เรื่องแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น เป็นผู้ให้การอบรม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๗ อาคาร ๒๙ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


แสดงความคิดเห็น