วันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 5 | 5th International College Day in the concept of “I am Confident!

Date Post : 1/12/2560
Views : 298

On the 1st December 2017, International College, Chiang Mai Rajabhat University held the 5th International College Day in the concept of “I am Confident!” aiming to enhance the students’ skills in the languages and business.
Activies:
1.Thai Singing Contest by Chinese exchange students from Yunnan Normal University Business School and Baise University, China of Business Thai for Foreigner Program.
2. “Spelling Bee” of English for International Communication Program
3.“E-Business Bidding” of Global Business Management Program
4.“问问答”of Business Chinese Program

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน วันวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “I am Confident” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและธุรกิจทั้งจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม
การแข่งขันร้องเพลงภาษาไทยของนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University Business School และ Baise University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
การแข่งขัน “Spelling Bee” ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
การแข่งขัน “E-Business Bidding” ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
และการแข่งขัน “เกมส์โชว์ทักษะภาษาจีน เวิ่นเวิ่นต๋า (问问答)” ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ


แสดงความคิดเห็น