โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญชุมชนและยุวทูตเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่โดยเทคโนโลยีการแปรรู฿ปขยะชีวมล

Date Post : 31/01/2561
Views : 137

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญชุมชนและยุวทูตเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่โดยเทคโนโลยีการแปรรู฿ปขยะชีวมลให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ณ Chiang Mai World Green City

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561


แสดงความคิดเห็น