โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารจัดการการบิน

Date Post : 23/01/2562
Views : 543

ด้วยภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) ในภาคการศึกษา 1/2561 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเกิดทักษะ และความเข้าใจในด้านการบริหารจัดกการการบิน ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้อง 29052 อาคาร 90ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น