Schedule

Date Post : 25/06/2563
Views : 3708

กำหนดการ

วัน / เดือน / ปี

สถานที่

รับสมัคร 

(ยื่นสมัครด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์)

16 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

www.inter.cmru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

17 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

www.inter.cmru.ac.th

สอบสัมภาษณ์

21 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

23 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

www.inter.cmru.ac.th

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

และบันทึกประวัติเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันรายงานตัว

24 กรกฎาคม 2563

www.academic.cmru.ac.th

ยื่นเอกสารรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

24 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- พบอาจารย์ที่ปรึกษา

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ

รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2563

10 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

 

แสดงความคิดเห็น