สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเสนอโครงร่างงานวิจัยเข้ารับการพิจารณาขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2563 โดยส่งโครงร่างงานวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Date Post : 6/09/2562
Views : 92

File Attached :

แสดงความคิดเห็น