มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562"

Date Post : 11/10/2562
Views : 458

File Attached :

แสดงความคิดเห็น