คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาสัมพันธืโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business, and Social Sciences) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มี

Date Post : 18/11/2562
Views : 145

File Attached :

แสดงความคิดเห็น