ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562)

Date Post : 6/12/2562
Views : 2211

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ

รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

 1. นาย    ณัชพล ชัยวัง
 2. นาย    จิรภัทร ไทยมี
 3. นางสาว    ขนิษฐา ในหลวง
 4. นางสาว    พรชนก นิวรัตน์
 5. นางสาว    วรัญญา วิลัยศรี
 6. นางสาว    ศุภิสรา แซ่เม้า
 7. นางสาว    นิธิพร วงค์ใหญ่
 8. นางสาว    ชัญญาวีร์ ทาสา
 9. นางสาว    อัฐภิญญา วรรณะ
 10. นางสาว    ธัญพิชชา อุปนันท์
 11. นางสาว    ศิรประภา ใจดี
 12. นางสาว    ชนิสรา เอี่ยมสำอางค์
 13. นาย    ธนากร สีธิจันทร์
 14. นางสาว    กวินทิพย์ แซ่ใจ
 15. นางสาว    สายใจ ก๋งอุบล
 16. นางสาว    อรทัย ตันสุวิทย์
 17. นางสาว    พรวิภา ต๊ะติรัตน์
 18. นางสาว    พลอยไพลิน ศิลป์เจริญ
 19. นางสาว    แสงอรุณ ดาวหิรัญกร
 20. นางสาว    กฤติกา วอพะพอ
 21. นางสาว    อาพร ศรีวิชัย
 22. นาย    สมศักดิ์ เจริญธรรม
 23. นางสาว    ภัทรวรรณ วงค์แต๋
 24. นางสาว    พรรณธิดา ปาลี
 25. นางสาว    ปิยานันท์ กันทะอินทร์
 26. นางสาว    ณภัทร เเซ่เติ๋น
 27. นางสาว    ทิพย์จินดา ดวงเเสงสี
 28. นางสาว    พิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร
 29. นาย    อนุชา บ่อน้ำใจ
 30. นาย    ณัฐพงษ์ คำแสนใส
 31. Mr.    Panchiang Panjuk
 32. นาย    ธวัชชัย คำขัติ
 33. นางสาว    อภิชญา ล้นตื้อ
 34. นางสาว    เสาวณีย์ สัจจมานะกุล
 35. นางสาว    ฟารีดา ภูเขียว

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

 1. นาย    อัครวิชช์ เตจ๊ะวันดี
 2. นาย    สหรัฐ ไชยมงคล
 3. นาย    อภิชัย นักหล่อ
 4. นาย    วรพล นาวา
 5. นางสาว    วริศรา พงษ์คำ
 6. นางสาว    สุกัญญา เป็งด้วง
 7. นางสาว    กัญญภัทร์ รัตนแพทย์
 8. นางสาว    นริศรา เมธีธรรยาพงษ์
 9. นาย    นันทกร ศรีจันทร์
 10. นางสาว    ปนัดตา คำมูล
 11. นาย    ศุภกรณ์ สุขอร่าม
 12. นางสาว    กรรวี แก้วอ่อง
 13. นางสาว    ศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ
 14. นางสาว    ศิรินภา ปาลี
 15. นางสาว    โซฟี่-ไมลี ริกก์จ
 16. นางสาว    ณัฐณิชา ตาทอง
 17. นางสาว    อินธิรา ดูเจะ
 18. นางสาว    นพนภา พึ่งรส
 19. นางสาว    พีรัญญ่า รักสกุลใหม่
 20. นางสาว    ธัญธิวา ครุธเหิน
 21. นาย    บริวัตร ประเสริฐสิน
 22. นางสาว    ภควดี มูลแก้ว
 23. นาย    บัญญวัต บุญทรง
 24. นาย    ปริญญา ใจบุญมา
 25. นางสาว    พรริรัตน์ ศรีวิชัย
 26. นางสาว    มีนา ปิยตะ
 27. นางสาว    ญาณิศา อองกุลนะ
 28. นาย    ภานุพงศ์ สุนันทะ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ

 1. นาย    ระพีพัฒน์ ศิริธร
 2. นางสาว    วชิราภา ตาแก้ว
 3. นางสาว    พิมพกา มิชัยยา
 4. นางสาว    ฐิตินันท์ สุรินรัตน์
 5. นางสาว    ยุวดี เตรียมพิชิต
 6. นางสาว    สุกัญญา ป้อมแก้ว
 7. นางสาว    เบญญาภา ชัยเดช
 8. นางสาว    สุดารัตน์ พิริยะ

 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

 1. นางสาว    นางสาวภัทราพร พรมวงศ์
 2. นางสาว    กมลชนก นวลคำมา
 3. นาย    ยุทธภูมิ ไชยถา
 4. นางสาว    นภสร หวังศิริทรัพย์
 5. นางสาว    ปิยดา สารมณี
 6. นางสาว    กลิ่นไกล วะรายอ
 7. นางสาว    วิลักษณ์ ชัยปราณีสุข
 8. นางสาว    พิราอร พนาสันติกุล
 9. นางสาว    ลดากุล แซ่วะ
 10. นางสาว    หงส์ฟ้า เส่งย่าง
 11. นางสาว    ภูริชญา ลำเนาพนาสุข
 12. นางสาว    สาธิกา​ ลุงสาม
 13. นางสาว    ซางซาง ปรัชญาชัยกุล
 14. นาย    วรภพ แซ่ยะ
 15. นางสาว    กุลสตรี แซ่ว้าง
 16. นาย    อภิสิทธิ์ เเซ่ม้า
 17. นางสาว    เพ็ญนภาพรรณ จันทร์เขียว
 18. นางสาว    พิมมาดา อิ่นแก้ว
 19. นางสาว    สาวินี เลาว้าง
 20. นาย    ธรรมกร ฟักทอง
 21. นางสาว    รัชฎาพร ฟองคำ
 22. นางสาว    กัญญาพร แซ่ชา
 23. นางสาว    พิมพ์อร เเซ่ม่าว
 24. นาย    กิตติศักดิ์ แซ่เจอว
 25. นางสาว    รุจิรา รัตนกานนท์กุล
 26. นางสาว    จิราภา เยเปียะ
 27. นางสาว    สกาวใจ หละปี
 28. นาย    ธนโชค บุญธิมา
 29. นางสาว    กัญจน์ชญา ตาเต็บ
 30. นางสาว    อรวรรณ แซ่หม่า
 31. นาย    ชยานันต์ จักร์จุ่ม
 32. นางสาว    ณัฐธิดา ลุงคำ
 33. นางสาว    วรปรียา ภักดี
 34. นางสาว    นภนันท ปริมิตร
 35. นางสาว    นารดา ภิรมย์ชม
 36. นางสาว    อัญชลี แซ่ฮุย
 37. นางสาว    อาภาภรณ์ แซ่หย่าง
 38. นางสาว    ปิยะวรรณ์ ประเสริฐ
 39. นางสาว    ปุณยภา เสาร์แก้ว
 40. นางสาว    ณัฐชยา วรปัญญาสกุลชัย
 41. นางสาว    สุดารัตน์ ลังการ์พิน
 42. นางสาว    ชญานิษฐ์ แสนวิเศษ
 43. นางสาว    สรัช โรจนสิริกุล
 44. นางสาว    ภานุชนารถ เรือนโนวา

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

วันที่

กิจกรรม

สถานที่

1

20 มกราคม 2563

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

www.inter.cmru.ac.th

2

30 – 31 มกราคม 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (Clearing House)

www.mytcas.com

3

1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563

สละสิทธิ์

www.mytcas.com

4

4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อและออกรหัสนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

www.tcas.cmru.ac.th

5

4 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

http://reg.cmru.ac.th

6

4 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้มีสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

7

28 – 29 พฤษภาคม 2563

ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

หมายเหตุ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ณ วันที่ 20 มกราคม 2563


File Attached :

แสดงความคิดเห็น