ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Date Post : 31/01/2563
Views : 2954

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ

รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน 55 คน

1    นาย    ณัชพล ชัยวัง
2    นาย    จิรภัทร ไทยมี
3    นางสาว    ขนิษฐา ในหลวง
4    นางสาว    พรชนก นิวรัตน์
5    นางสาว    วรัญญา วิลัยศรี
6    นางสาว    ศุภิสรา แซ่เม้า
7    นางสาว    นิธิพร วงค์ใหญ่
8    นางสาว    ชัญญาวีร์ ทาสา
9    นางสาว    อัฐภิญญา วรรณะ
10    นางสาว    ธัญพิชชา อุปนันท์
11    นางสาว    ศิรประภา ใจดี
12    นางสาว    ชนิสรา เอี่ยมสำอางค์
13    นาย    ธนากร สีธิจันทร์
14    นางสาว    กวินทิพย์ แซ่ใจ
15    นางสาว    สายใจ ก๋งอุบล
16    นางสาว    อรทัย ตันสุวิทย์
17    นางสาว    พรวิภา ต๊ะติรัตน์
18    นางสาว    พลอยไพลิน ศิลป์เจริญ
19    นางสาว    แสงอรุณ ดาวหิรัญกร
20    นางสาว    กฤติกา วอพะพอ
21    นางสาว    อาพร ศรีวิชัย
22    นาย    สมศักดิ์ เจริญธรรม
23    นางสาว    ภัทรวรรณ วงค์แต๋
24    นางสาว    พรรณธิดา ปาลี
25    นางสาว    ปิยานันท์ กันทะอินทร์
26    นางสาว    ณภัทร เเซ่เติ๋น
27    นางสาว    ทิพย์จินดา ดวงเเสงสี
28    นางสาว    พิณรัตน์ อุดมศักดิ์สายธาร
29    นาย    อนุชา บ่อน้ำใจ
30    นาย    ณัฐพงษ์ คำแสนใส
31    Mr.    Panchiang Panjuk
32    นาย    ธวัชชัย คำขัติ
33    นางสาว    อภิชญา ล้นตื้อ
34    นางสาว    เสาวณีย์ สัจจมานะกุล
35    นางสาว    ฟารีดา ภูเขียว
36    นางสาว    นันทพร หงษ์เก้า
37    นาย    รัชชานนท์ ชัยชมชื่น
38    นางสาว    ดวงฤทัย จันทราพูล
39    นางสาว    อัมพร ประดับชมพู
40    นางสาว    นีรชา ฝนบริบูรณ์
41    นางสาว    นันธิพร จะแต๊ะ
42    นางสาว    ภคมน เขียววัน
43    นางสาว    กันยารัตน์ ไวสิทธิ์
44    นาย    พงษ์ศักดิ์ เล่าย่าง
45    นางสาว    พัชรียา สมป่าสัก
46    นางสาว    นิรดา ธาราทรัพย์อนันต์
47    นางสาว    ธัญลักษณ์ ปิจดี
48    นางสาว    เกวลิน แซ่ย่าง
49    นางสาว    จิราพร บุญมี
50    นางสาว    เจนจิรา แซ่โหว
51    นางสาว    มณทนิตย์ จ้าวเจริญ
52    นางสาว    ธัญชนก ม่อชรา
53    นางสาว    ศิริภรณ์ สายกับ
54    นางสาว    ชนากานต์ วงค์จันตา

55    นางสาว    กัญญารัตน์ ตันหยง


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 47 คน

1    นาย    อัครวิชช์ เตจ๊ะวันดี
2    นาย    สหรัฐ ไชยมงคล
3    นาย    อภิชัย นักหล่อ
4    นาย    วรพล นาวา
5    นางสาว    วริศรา พงษ์คำ
6    นางสาว    สุกัญญา เป็งด้วง
7    นางสาว    กัญญภัทร์ รัตนแพทย์
8    นางสาว    นริศรา เมธีธรรยาพงษ์
9    นาย    นันทกร ศรีจันทร์
10    นางสาว    ปนัดตา คำมูล
11    นาย    ศุภกรณ์ สุขอร่าม
12    นางสาว    กรรวี แก้วอ่อง
13    นางสาว    ศิริรัตน์ แดนไกวัลอำไพ
14    นางสาว    ศิรินภา ปาลี
15    นางสาว    โซฟี่-ไมลี ริกก์จ
16    นางสาว    ณัฐณิชา ตาทอง
17    นางสาว    อินธิรา ดูเจะ
18    นางสาว    นพนภา พึ่งรส
19    นางสาว    พีรัญญ่า รักสกุลใหม่
20    นางสาว    ธัญธิวา ครุธเหิน
21    นาย    บริวัตร ประเสริฐสิน
22    นางสาว    ภควดี มูลแก้ว
23    นาย    บัญญวัต บุญทรง
24    นาย    ปริญญา ใจบุญมา
25    นางสาว    พรริรัตน์ ศรีวิชัย
26    นางสาว    มีนา ปิยตะ
27    นางสาว    ญาณิศา อองกุลนะ
28    นาย    ภานุพงศ์ สุนันทะ
29    นางสาว    นภสร หวังศิริทรัพย์
30    นางสาว    ธัญยรัศม์ ทรัพย์ถาวร
31    นางสาว    ณัฐกานต์ แจ้งมงคล
32    นางสาว    สุปรานี ชาวเวียง
33    นางสาว    อาจรีย์ ศักดิ์พิสิษฐ์
34    นางสาว    เจณิสา ศรีเมือง
35    นางสาว    ศิรประภา ไชยวงค์
36    นาย    ธาณุพงษ์ ทำทอง
37    นาย    เข็มเพชร ดีอินต๊ะ
38    นางสาว    เจนนีเฟอร์ แม็คเคนนา
39    นางสาว    ธนพร วิทยา
40    นางสาว    ณัฐชนก งามวงศ์
41    นางสาว    ปิยะธิดา บุญอินทร์
42    นางสาว    รักษณาลี ใจคำปัน
43    นางสาว    พิชญาพัฒน์ ป๊อกอ้าย
44    นาย    วุฒิพงษ์ ชิณะญาณ
45    นางสาว    กัญชริกา ใจแก้ว
46    นาย    ภานุเดช ปิงบุญทา
47    นางสาว    นภสร หวังศิริทรัพย์


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ จำนวน 16 คน

1    นาย    ระพีพัฒน์ ศิริธร
2    นางสาว    วชิราภา ตาแก้ว
3    นางสาว    พิมพกา มิชัยยา
4    นางสาว    ฐิตินันท์ สุรินรัตน์
5    นางสาว    ยุวดี เตรียมพิชิต
6    นางสาว    สุกัญญา ป้อมแก้ว
7    นางสาว    เบญญาภา ชัยเดช
8    นางสาว    สุดารัตน์ พิริยะ
9    นางสาว    เบญญาภา พัฒนสิริเดชา
10    นางสาว    อมินา เรียส
11    นางสาว    โชติกา รักเกียรติพศ์
12    นางสาว    วนัชพร อยู่สุข
13    นางสาว    จุฑารัตน์ สิงห์แก้ว
14    นางสาว    เกศินี ผัดสัก
15    นางสาว    กษมา บุญสูง
16    นางสาว    ณัฐชยา นิลประยูร


สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 63 คน

1    นางสาว    ภัทราพร พรมวงศ์
2    นางสาว    กมลชนก นวลคำมา
3    นาย    ยุทธภูมิ ไชยถา
4    นางสาว    ปิยดา สารมณี
5    นางสาว    กลิ่นไกล วะรายอ
6    นางสาว    วิลักษณ์ ชัยปราณีสุข
7    นางสาว    พิราอร พนาสันติกุล
8    นางสาว    ลดากุล แซ่วะ
9    นางสาว    หงส์ฟ้า เส่งย่าง
10    นางสาว    ภูริชญา ลำเนาพนาสุข
11    นางสาว    สาธิกา ลุงสาม

12    นางสาว    ซางซาง ปรัชญาชัยกุล
13    นาย    วรภพ แซ่ยะ
14    นางสาว    กุลสตรี แซ่ว้าง
15    นาย    อภิสิทธิ์ เเซ่ม้า
16    นางสาว    เพ็ญนภาพรรณ จันทร์เขียว
17    นางสาว    พิมมาดา อิ่นแก้ว
18    นางสาว    สาวินี เลาว้าง
19    นาย    ธรรมกร ฟักทอง
20    นางสาว    รัชฎาพร ฟองคำ
21    นางสาว    กัญญาพร แซ่ชา
22    นางสาว    พิมพ์อร เเซ่ม่าว
23    นาย    กิตติศักดิ์ แซ่เจอว
24    นางสาว    รุจิรา รัตนกานนท์กุล
25    นางสาว    จิราภา เยเปียะ
26    นางสาว    สกาวใจ หละปี
27    นาย    ธนโชค บุญธิมา
28    นางสาว    กัญจน์ชญา ตาเต็บ
29    นางสาว    อรวรรณ แซ่หม่า
30    นาย    ชยานันต์ จักร์จุ่ม
31    นางสาว    ณัฐธิดา ลุงคำ
32    นางสาว    วรปรียา ภักดี
33    นางสาว    นภนันท ปริมิตร
34    นางสาว    นารดา ภิรมย์ชม
35    นางสาว    อัญชลี แซ่ฮุย
36    นางสาว    อาภาภรณ์ แซ่หย่าง
37    นางสาว    ปิยะวรรณ์ ประเสริฐ
38    นางสาว    ปุณยภา เสาร์แก้ว
39    นางสาว    ณัฐชยา วรปัญญาสกุลชัย
40    นางสาว    สุดารัตน์ ลังการ์พิน
41    นางสาว    ชญานิษฐ์ แสนวิเศษ
42    นางสาว    สรัช โรจนสิริกุล
43    นางสาว    ภานุชนารถ เรือนโนวา
44    นางสาว    อิสริยา ทุนคำ
45    นางสาว    สุกัญญา สหัสวัตกุล
46    นางสาว    เหมวรรณ จันทร์ขาว
47    นางสาว    เสาวลักษณ์ รักยอดยิ่ง
48    นางสาว    จิราพร ไชยมงคล
49    นางสาว    ชานันท์ บัวก่ำ
50    นางสาว    ณัฐิดา งัวผะ
51    นางสาว    ศศิกาญจน์ เมฆมณเฑียร
52    นางสาว    ปรชนก ลิ้มท่าจีนต
53    นางสาว    สุชาดา สอจันทึก
54    นางสาว    จันทกานต์ กุลติพันธ์
55    นางสาว    ปยุดา ไวทย์กมลณัฐ
56    นางสาว    ญาณี ไชยวุฒิ
57    นางสาว    กิ่งฉัตร คงรักษ์
58    นาย    วรพล ถาวรทรัพย์สุข
59    นางสาว    จิดาภา แซ่จือ
60    นางสาว    อรปรียา จะยี
61    นางสาว    พิชญาภา สุภาคุณ
62    นางสาว    ลลนา กิตติทัมมากูล
63    นางสาว    วิริยาภรณ์ กุสิมา

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

ลำดับที่

วันที่

กิจกรรม

สถานที่

1

30 – 31 มกราคม 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (Clearing House)

www.mytcas.com

2

1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563

สละสิทธิ์

www.mytcas.com

3

4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อและออกรหัสนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

www.tcas.cmru.ac.th

4

6 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

http://reg.cmru.ac.th

5

4 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้มีสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

6

รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

แสดงความคิดเห็น