วิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน English & Multiculture of ASEAN Camp

Date Post : 22/04/2558
Views : 510

เมื่อวันที่  27-29  มกราคม 2556  วิทยาลัยนานาชาติได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 2 คน ได้แก่  Mr.Phone  Lavai  จากประเทศลาว และ Mr.Borey Sat จากประเทศกัมพูชานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนอาเซียน English & Multiculture of ASEAN Camp  ณ โรงแรมสวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยในการนี้ได้มีนักศึกษาชาวอาเซียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆจำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจและมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน


แสดงความคิดเห็น