กำหนดการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ

Date Post : 22/04/2558
Views : 584
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

File Attached :

แสดงความคิดเห็น