กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “สำนักงานดี สมาชิกมีความสุข บริการเชิงรุก ทุกคนได้ขึ้นสู่ตำแหน่ง”

Date Post : 18/06/2563
Views : 243

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)

ในหัวข้อ

“สำนักงานดี สมาชิกมีความสุข

บริการเชิงรุก ทุกคนได้ขึ้นสู่ตำแหน่ง”

โดย คุณนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น