การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Date Post : 18/06/2563
Views : 507

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น ๗ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

โดยกรรมการตรวจประเมิณคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจำนวน 3 ท่าน 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี  ใจรักษ์          ประธานกรรมการ

๒. อาจารย์ดร.วันชาติ  นภาศรี                     กรรมการ        

๓. อาจารย์ดร.นทีทิพย์  สรรพตานนท์          กรรมการ


แสดงความคิดเห็น