วิทยาลัยนานาชาติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Date Post : 29/06/2563
Views : 953

วิทยาลัยนานาชาติ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา

เวลา 09.00 ห้อง 29031 - นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 

เวลา 09.00 ห้อง 29032 - นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

เวลา 09.00 ห้อง 29069 - นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ 

เวลา 13.00 ห้อง 29032 - นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

***ให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มารับของ (เข็มขัด หัวเข็มขัด เนคไท กระดุม เข็มตรามหาวิทยาลัย)ได้ ณ CMRU Shop ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ***

 

International College Meet with Advisors for Academic Year of 2020

Date: 8 July 2020

Venue: International College, CMRU

Dress: Student Uniform

Time:

English for International Communication Program Students, 9 am, Room No.29031

Aviation Business Management Program Students, 9 am, Room No.29032

International Business Management Program Students, 9 am, Room No.29069

Business Chinese Program Students, 1 pm, Room No.29032

 

*** All students, please bring your tuition fee receipt to get the stuffs (belt, buckle, necktie, button and University’s pin ) at CMRU Shop, 1st floor, 90th Year building.***


แสดงความคิดเห็น