วิทยาลัยนานาชาติ ตอนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (Ambassador Bilingual School)

Date Post : 17/03/2564
Views : 375

ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนานาชาติ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (Ambassador Bilingual School) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำนักเรียนโปรแกรมสองภาษา  เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ของภาควิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน


แสดงความคิดเห็น