ยุทธศาสตร์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านภาษาและธุรกิจ ในการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมโลก

2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนพร้อมสร้างแหล่งพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

4. เพื่อเผยแพร่พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและชุมชน

5. เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ

6. เพื่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความคล่องตัวเอื้อต่อการดำเนินงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ