สโมสรนักศึกษา

 

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

 

นายวีระยุทธ เชื้อนุ่น

นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาวปิยฉัตร สืบศิริโชติกุล

อุปนายกสโมสรนักศึกษา

นางสาวรัตนาวดี ไทยเครือ

เหรัญญิก

นางสาวนันทนัช กอบแก้ว

เลขานุการฯ

นายเดชาวัต สุกันยา

กรรมการ

นายพีรมงคล เกียรติ์บิดากูล

กรรมการ

นายทนงศักดิ์ อิสี

กรรมการ

นายจิรายุทธ หาญยุทธ

กรรมการ

นายนพพล โพธิ

กรรมการ

นายธนพล เหลืองสีเพชร

กรรมการ

นางสาวศิรารัตน์ จินะสะทุ่ง

กรรมการ

นางสาวรัตติยา คำมาโต

กรรมการ

นางสาวศุภารัตน์ อินทราวุธ

กรรมการ

นางสาวชฎาพร คำนวนวิรุต

กรรมการ

นางสาววรัญญา อ้ายล้อม

กรรมการ

นางสาวธัญวรัตม์ บัวสุวรรณ

กรรมการ

นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว

กรรมการ

นางสาวประภาพรรณ วันทา

กรรมการ