ระเบียบการแต่งชุดนักศึกษา

                เพื่อให้การแต่งกายของนักศึกษาเหมาะสม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา  31 (1) มหาวิทยาลัยเห็นสมควรประกาศ  เรื่อง  มาตรการการดำเนินการตามระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา  
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 
 
การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ 
1.  นักศึกษาชาย  
1.1      เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว หรือแขนสั้นไม่มีลวดลาย  มีกระเป๋าด้านซ้าย  ถ้าเป็นแขนยาว  ห้ามพับแขน ให้ชายเสื้ออยู่ในกางเกง 
1.2     กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีดำ สีกรมท่า หรือสีน้ำเงินเข้ม ไม่มีลวดลาย ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด 
1.3       กรณีที่ผูกเน็คไท ให้ใช้เน็คไทของมหาวิทยาลัย หรือสีกรมท่า  ติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย  นักศึกษาปีที่  1  ทุกคนต้องผูกเน็คไท
1.4       เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย  
1.5       ถุงเท้าใช้สีเรียบ  ไม่มีลวดลาย 
1.6       รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำ  ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะโดย  เด็ดขาดในงานพิธีการให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำเท่านั้น
1.7    ไว้ทรงผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผม ไม่ไว้หนวดเครา
 
2.  นักศึกษาหญิง 
2.1       เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นมีปก  ไม่รัดรูป  ติดกระดุมมหาวิทยาลัย ชายเสื้ออยู่ใน    กระโปรง  
2.2       ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเหนืออกด้านซ้าย                 
2.3       กระโปรงทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย สีดำ   สีกรมท่า หรือสีน้ำเงินเข้มและไม่     อนุญาตให้ใส่กระโปรงยีนส์และกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด
2.4      เข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัย
2.5      รองเท้าหนัง  หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น หรือรัดส้นสีดำ ไม่มีลวดลายไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ให้สวมถุงเท้าสั้นสีขาวด้วย งานพิธีการให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำเท่านั้น 
2.6     ผมทรงสุภาพ ไม่ตกแต่งสีผมจนดูไม่สุภาพ 
 
3.  สำหรับเสื้อที่นอกเหนือจากเครื่องแบบนักศึกษา อนุญาต ดังนี้ 
3.1       เสื้อประจำโปรแกรมวิชา  คณะ   ชมรม  อนุญาตเฉพาะในช่วงบ่ายวันพุธที่มี  กิจกรรมเท่านั้น  
3.2       เสื้อพื้นเมือง  อนุญาตเฉพาะวันศุกร์  
3.3       เสื้อกีฬา  กางเกงวอร์ม  หรือเสื้อที่ใช้สวมเพื่อการเรียนวิชาที่มีปฏิบัติการ         อนุญาตเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวเท่านั้น
 
การแต่งกายของนักศึกษาภาคพิเศษ 
1.  นักศึกษาชาย  
1.1       แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมของสังคมไทย  หรือชุดนักศึกษา 
1.2       แต่งเครื่องแบบของหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา 
1.3       ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ 
1.4       ชายเสื้ออยู่ในกางเกงยกเว้นเสื้อทรงซาฟารี 
1.5       ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยึดคอกลมหรือคอวี 
2.  นักศึกษาหญิง 
2.1     แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมของสังคมไทยหรือชุดนักศึกษา 
2.2       แต่งเครื่องแบบของหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา 
2.3       ไม่อนุญาตให้สวมกางเกง  ยกเว้นกางเกงตามเครื่องแบบของหน่วยงานต้น    สังกัดนักศึกษา 
2.4       รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นหรือรัดส้นสีสุภาพ  ไม่อนุญาตให้สวม  รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด
2.5      ชายเสื้ออยู่ในกางเกงยกเว้นเครื่องแบบบางหน่วยงานที่กำหนดให้ชายเสื้ออยู่               ข้างนอกกางเกง
2.6      ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยึดคอกลมหรือคอวี
 
 มาตรการ 
1.     นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าชั้นเรียน  เข้าห้องสอบ หรือมาติดต่อหน่วยงานภายใน            มหาวิทยาลัย จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2        ให้คณบดี  หัวหน้าภาควิชา  ประธานโปรแกรมวิชา  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้กำกับการสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด