วิสัยทัศน์

ปรัชญา

            เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมโลก

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยนานาชาติยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา พัฒนางานวิจัย ตลอดจนบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ

 3. สร้างเครือข่ายนานาชาติอันจะนำมาสู่การสร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการและยก ฐานะของวิทยาลัยนานาชาติสู่ระดับสากล โดยคำนึงถึงบริบทชุมชนภายในประเทศและสภาพแวดล้อมนานาชาติ

4. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริการชุมชน

5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมนานาชาติ

6. บริการวิชาการแก่ปวงชน ให้ถึงพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

7. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในปฏิบัติงาน