สายด่วนวิทยาลัยนานาชาติ สำนักงาน 053-885-983 ห้องพักอาจารย์ 053-885-982


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วิทยาลัยนานาชาติ
 

1. ผู้สมัครจะต้องทดสอบความรู้ทางภาษา  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556  เวลา 9.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 27

2. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร ให้มาชำระเงินค่าสมัครที่ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 5 อาคาร 27 ก่อน
ในเวลา 8.30 น.

3. ผู้ที่ยื่นเอกสารการสมัครยังไม่ครบกรุณานำมายื่นก่อนเข้าห้องสอบที่ สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 5 อาคาร 27 ก่อน ในเวลา 8.30 น.

4.  วิชาที่สอบแบ่งตามสาขาวิชา
 

 

ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบ

1. ทดสอบภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ทดสอบพื้นความรู้  การฟังเพื่อความเข้าใจ  ด้านไวยากรณ์  การอ่านเพื่อความเข้าใจ  และการเขียน

2. ทดสอบภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

ทดสอบพื้นความรู้  ด้านไวยากรณ์  และการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ทางเว็บไซด์ www.inter.cmru.ac.th

 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ
International College Applicants List
<<   สิงหาคม 2557   >>
อาพฤ
         
  1  
Click
  2  
  3  
  4  
Click
  5  
Click
  6  
Click
  7  
Click
  8  
Click
  9  
Click
  10  
  11  
  12  
Click
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
  27  
  28  
  29  
  30  
  31  
           
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้วปฏิทินวิชาการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2556   


   
พัฒนาระบบโดย กุลชาติ ปัญญาดี