International College Research Institute
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งดาวจรัสฟ้า สู่มหาเวทีสากล:

ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งดาวจรัสฟ้า สู่มหาเวทีสากล วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อพัฒนานักวิจัยที่ผ่านเวทีระดับประเทศสู่การนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ