Search
Close this search box.

Aviation Business Management Epaulette Ceremony 2022

19 October 2022
IMG_2843

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธรุกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 63 และ 64 ที่ได้รับการเลื่อนชั้นและได้รับการประดับอินทรธนูพร้อมเครื่องหมายปีกตราสัญลักษณ์ จากคณะผู้บริหารของวิทยาลัยนานาชาติครับ
ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาช่าติ เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนู สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ประดับอินทรธนู ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 75 คน ที่เข้าร่วมพิธี

โดยมีผู้เพื่อให้นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตน ปลูกฝังให้นักศึกษามีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจการบิน พัฒนาศักยภาพของตนเองและนำไปประกอบอาชีพให้สำเร็จในอนาคต

Announcement ลิงค์รูปภาพ