ABM Prefect Students เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในด้านบุคคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และการมีวินัย รักษากฏระเบียบของสาขาการจัดการธุรกิจการบิน

12 February 2021
Screenshot 2022-02-01 113832

ABM Prefect Students เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในด้านบุคคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และการมีวินัย รักษากฏระเบียบของสาขาการจัดการธุรกิจการบิน

รายชื่อนักศึกษาปกครอง (Prefect) ปี3

1.นางสาวกัญญ์วรา กลั่นบิดา

2.นางสาวเดือนฉาย จิตร์พันธ์

3.นางสาวปวริศา ปินไชย

4.นางสาวพิชญ์สินี รู้งาน

5.นายภูริเดช ตาละพิงค์

6.นางสาวนาว ตาจุมปา

7.นางสาวนิศาชล เขื่อนจันทร์ทึก

8.นายพีรวิชญ์ กนกสวัสดิ์

9.นางสาวอัณศยา สิงหอรินทร์

10.นายบุญสิริ กิจณัทกิจฑ์

11.Connery Valdez

12.นางสาวรุ่งทิพย์  เเสนโคตร

13.นางสาวปิยธิดา  ถาปัน

14.นายภูมิพัฒน์  งามวาณิชย์นนท์

15.นายอันวา  รัตนสินสมบูรณ์