โครงการ Project Approach ของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 July 2022
LINE_ALBUM_Project Approach_220719_22

น้องๆอนุบาล 3/2 แผนกปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรียนรู้โครงการ Project Approach เรียนรู้ส่วนประกอบภายนอกของเครื่องบิน ลักษณะบุคลิกของนักบินและการเป็นนักบิน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียน สู้การปฏิบัติในสถานการณ์จริง