Search
Close this search box.

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

6 August 2022
IMG_8950


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 1/2565 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายของวิทยาลัยนานาชาติ การจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม ตลอดจนแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักศึกษาในปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

Announcement ลิงค์รูปภาพ