กิจกรรม IC–CMRU Open House & International Day 2022

31 August 2022
IMG_1416

วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาลัยนานาชาติ IC–CMRU Open House & International Day 2022

เพื่อให้น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและรู้จักวิทยาลัยนานาชาติให้มากขึ้น โดยน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

โดยกิจกรรมในภาคเช้า นอกจากการแสดงในพิธีเปิดของนักศึกษาแล้ว วิทยาลัยนานาชาติยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับโรงเรียนแม่แตง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนพร้าววิทยาคม วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา และบริษัท เศรษฐลักษมิ์ จํากัด เพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและความร่วมมือในการทำงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตอีกด้วย

ในภาคบ่ายยังมีการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการประกวดร้องเพลงและวงดนตรีของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในงาน IC Pop on Stage เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

ภายในงานยังมีกิจกรรมธุรกิจจำลองให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้เปิดบูธออกร้านขายของสร้างรายได้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์ นักวิชาการศึกษาฝ่ายรับเข้านักศึกษาใหม่ มาบรรยายเรื่องเงื่อนไขในการสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 อีกด้วย