ภาษาที่ต้องการออกเอกสาร (Document Language) *
รหัสนักศึกษา (Student ID) *

กรุณากรอกคำนำหน้าของตัวเองด้วย เช่น นาย / นาง / นางสาว / ฯลฯ
Please fill in with your correct title such as Mr. / Ms

ชื่อ – นามสกุล (Name – Family Name) *
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number) *
สาขาวิชา (Program) *
สถานที่ฝึกงาน (Name of Organization) *
ที่อยู่สถานที่ฝึกงาน (Organization Address) *
ชื่อผู้รับผิดชอบ (Name of Officer in Charge) *

กรุณากรอกคำนำหน้า/ยศ ของผู้รับผิดชอบด้วย เช่น คุณ / นาย / นาง / นางสาว / พ.ต.อ. / รศ.ดร / ฯลฯ
Please fill in with their correct title.

ตำแหน่งของผู้รับผิดชอบ (Officer in Charge Position) *

กรุณากรอกตำแหน่งอย่างเป็นทางการของผู้รับผิดชอบ
Please fill in with their official position.

เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ (Telephone Number of Officer in Charge) *

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้! เราได้ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์และการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
This website uses cookies to offer you a seamless experience. These cookies are essential for running our website and are key to providing you a smoother and more personalized experience. By using our website, you acknowledge that you have read and understand our cookie policy. Privacy policy