Search
Close this search box.

Happy Friday Participation List

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Happy Friday ทั้ง 4 สัปดาห์

เงื่อนไขในการได้รับหน่วยกิจกรรม

  • เข้าร่วมกิจกรรม 3 ใน 4 สัปดาห์
  • กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  • ตอบคำถามท้ายกิจกรรมถูกต้องมากกว่า 50%
  • หน่วยกิจกรรมที่ได้รับจะชื่ีอว่า “การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ” (3 หน่วยกิต)

*ในกรณีที่หน่วยกิจกรรมไม่ขึ้น หากเกิดจากการกรอกข้อมูลผิด, ไม่ครบถ้วน, ไม่ชัดเจน, เข่าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 3 ใน 4 สัปดาห์ ทางวิทยาลัยนานาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการให้หน่วยกิจกรรมดังกล่าว

Happy Friday Participation List

Condition to get the activity credits

  • Participate in 3 activities in 4 weeks
  • Fill out the information correctly and completely.
  • More than 50% correct answers
*You might receive activity credits named “Happy Friday” (3 activity credits) 

 

Announcement ลิงค์รูปภาพ