Search
Close this search box.

ประวัติวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 2550 สมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีนโยบายสร้างความเป็นเลิศทางภาษาและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพ รับใช้สังคมและประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดโครงการการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และเพื่อเป็นฐานในการเปิดหลักสูตรนานาชาติในอนาคต

จากการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ดังกล่าว มีผู้สนใจและ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดตั้ง “วิทยาลัยนานาชาติ” เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษานานาชาติและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการต่างประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของเอเชีย

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นิตยา  สงวนงาม เป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ จนถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นิตยา  สงวนงาม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 ให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมีการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานวิจัยและบริการการศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งภาควิชาในวิทยาลัยนานาชาติ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งภาควิชาในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 โดยให้จัดตั้งภาควิชาจำนวน 2 ภาควิชา ดังนี้

 1. ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
 2. ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ  ศรีแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วาระที่ 2 จนถึงปัจจุบัน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในด้านการจัดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ได้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นการเริ่มต้น   ในการจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้เปิดรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรของโครงการอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2552 วิทยาลัยนานาชาติได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 2 สาขาวิชา และได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 ดังนี้

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตร พ.ศ. 2553)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร พ.ศ. 2553)

ในปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยนานาชาติได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2555

ในปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยนานาชาติได้ครบวาระการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ในปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนานาชาติ ได้ครบวาระการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน   1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ในปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ในปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยนานาชาติได้ครบวาระการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
Announcement ลิงค์รูปภาพ